Политика за защита на личните данни

Настоящият документ установява правилата за защита на личните данни на сайта www.kayabg.com, наричан по-долу за краткост „Уебсайт“, който се управлява и поддържа от КАЯ ПРО ООД, дружество с ограничена отговорност, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № 200872513, ИН по ЗДДС № BG200872513, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к Люлин 740б, тел. 02 9279438, имейл: kayapro@gmail.co

Достъпът и използването от Ваша страна на „Уебсайта“ се уреждат от приложимия закон - ЗЗЛД и е в съответствие с Общия регламент за защита на личните данни (GDPR).

Този сайт не събира и не обработва лични данни на потребителите на неговите услуги!

Надзорен орган
Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2,
тел.: (02) 940 20 46, факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Tags